Nyomtatás

Pályázati hirdetmény intézményvezetői állásra

Kategória: Archív 2010. december 01. szerda, 07:20

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az 580/2010.(XI.04.)Kt. határozata, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.31.)Korm.rendelet 7.§ a) pontja alapján a Csepeli Egészségügyi Szolgálat Intézményvezetői feladatkörének ellátására, határozott idejű – 2014. szeptember 30. napjáig szóló – magasabb vezetői munkakörrel történő betöltésére, melyre a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával létesül munkaviszony.

Feladat: Budapest XXI. kerület Csepel lakossága egészségügyi alap- és szakellátási feladatainak működtetése, az önállóan gazdálkodó intézmény irányítása (intézményvezetői, munkáltatói feladatok ellátása, az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval, stb). 

A munkavégzés helye:

1212 Budapest, Áruház tér 8.,

 

Pályázati feltételek:

-      tizennyolcadik életévét betöltött magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
-      orvosi egyetemi szintű végzettség
-      egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés (e képesítés alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 4. §-ában foglaltak szerint adható felmentés)
-      legalább öt éves vezetői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    népegészségügyi szakterületen szerzett szakvizsga
-    bármilyen klinikai szakvizsga
-    klinikai/kórházi gyakorlati tapasztalat

A pályázathoz csatolandó:

-      részletes szakmai önéletrajz
-      az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
-      végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok
-      3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
-      nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Pályázati határidő: a pályázati hirdetménynek a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján való közzétételétől számított 30. nap, azaz 2010.12.31.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot postai úton a megjelölt határideig történő postára adással Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata polgármestere részére címezve (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) kell benyújtani. A pályázat tartalmával kapcsolatban részletesebb információ kérhető Morovik Attila alpolgármestertől a 06-1-4276-225 telefonszámon.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:

A Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése b) pontjában foglaltaknak megfelelően a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság a pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül meghallgatja.

A megbízás kezdő időpontja:

A képviselő-testületnek a megbízásra vonatkozó döntését követő hónap első napja.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldala, a megjelenés ideje: 2010.12.01.
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (1211 Bp., Szent Imre tér 10.) hirdetőtáblája
- www.csepel.hu, www.budapest21.hu
- Egészségügyi Közlöny