Óvodai beiratkozás a 2021/2022-es nevelési évre

Kategória: Közérdekű 2021. április 13. kedd, 11:35

korcimerA nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző 3 hónapnál régebb óta szerepel.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon is választhat óvodát (nem kötelező felvételt biztosító – nem körzetes óvoda).

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás

elsősorban elektronikus úton,

vagy különösen indokolt esetben személyesen a tagóvodában történik.

A beiratkozás időpontja: 2021. május 3 - 5. napja

Az elektronikus úton történő beiratkozás a www.cseo.hu honlapon az ÓVODAI BEIRATKOZÁS menüpont alatt az „ONLINE FELÜLETEN TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS” menüpontot választva történik.

Az elektronikus úton történő beiratkozás esetén a további szükséges iratok bemutatására a tagóvoda által a későbbiekben meghatározott időpontokban, de legkésőbb a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

A személyesen történő beiratkozásra kizárólag a tagóvodával előre egyeztetett időpontban kerülhet sor, mely alkalmával a beiratkozással kapcsolatos teljes dokumentáció is átvételre/kitöltésre kerül.

Mit kell beiratkozáskor bemutatni?

• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot kiállító hatósági igazolványok,

• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy fennállnak az óvodai ellátásra jogosultság feltételei (menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású; a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja; a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. Óvodai nevelésük az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.

Koron aluli gyermekek óvodai felvétele:

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Nevelési év közben is felvehető a gyermek?

A nevelési év során az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ennek értelmében, a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.

Hogyan lehet fellebbezni az óvoda döntése ellen?

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet az ügy összes iratával együtt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jegyzője által megbízott szervezeti egységhez, az Intézményfelügyeleti Ágazathoz küldi.

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal

Intézményfelügyeleti Ágazat

1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

Az ügyben Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata döntését - a közléstől számított 30 napon belül - a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani.

Óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése:

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő/törvényes képviselő köteles ezt a tényt a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül az Oktatási Hivatal részére bejelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külfölditávozásbejelentés https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes valamint a www.cseo.hu/ovodai-beiratkozás oldalról közvetlenül.

A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés szabályai

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb 2021. május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.

A kérelem benyújtásához részletes tájékoztató a www.cseo.hu honlapon, az ÓVODAI BEIRATKOZÁS menüpont alatt található.

Az első óvodai foglalkozási nap

2021. szeptember 1. (szerda)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

Budapest, 2021. április

Dr. Szeles Gábor sk

jegyző

Utoljára frissítve: 2021. április 13. kedd, 13:15