Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői pozíciójára

Kategória: Közérdekű 2022. augusztus 01. hétfő, 12:25

 korcimer

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága

intézményvezetői beosztás ellátására

Munkáltató: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja (Mötv. 19. §).

Betöltendő munkakör: családsegítő

Beosztás: intézményvezető

A jogviszony típusa, időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2022. november 1. – 2027. október 31.

A munkavégzés helye:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága székhelye és telephelyei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. A munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a szakmai és vezetői program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, továbbá a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, intézményi dokumentumok elkészítése, az azokban foglaltak végrehajtása, az intézményt érintő pályázati lehetőségek figyelése, azok elkészítése. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és a beosztáshoz kapcsolódó juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetésében foglaltak szerint.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • tizennyolcadik életévét betöltött személy,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pont alapján büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 • nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró ok,
 • főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében az intézményvezetőre meghatározott felsőfokú végzettség, szakképzettség,
 • A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek

vezetőképzéséről szóló 25/ 2017. (X.18.) EMMI rendeletben meghatározott szociális ágazati vezetőképzésben való részvétel és a képzés teljesítése vagy a képzés teljesítésének vállalása,

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ban meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a pályázat elnyerése esetén (a 2007. évi CLII. törvény alapján).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 év magasabb vezetőként szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatai, 5 éves gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás másolata,
 • a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes fényképes, szakmai önéletrajz,
 • Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pont alapján büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, illetve megfelel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt követelményeknek,
 • nyilatkozat, hogy minden befolyástól mentesen, önkéntesen hozzájárul Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete és bizottsága ülésére benyújtandó előterjesztésben a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, a 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. alapján a személyes adatai kezeléséhez és az elbírálásban résztvevők általi megismerhetővé tételéhez, nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,
 • nyilatkozat, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ban meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 41. §, 42. § és 43. § okban foglalt előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének kezdő napja várhatóan: 2022. november 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Metz Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető nyújt a 427-6100/160. telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja, formája, helye:

 • Postai úton, zárt borítékban: a pályázat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazat címére történő megküldésével (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői pályázat

 • Személyesen: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti Ágazat (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.), munkanapokon 8 és 16 óra között. Kérjük a borítékon feltüntetni: Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői pályázat

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A pályázati határidőt követően 21 napon belül Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal jegyzője által összehívott bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja, a meghallgatásról jegyzőkönyvet vezet, amelynek tartalmazza a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • személyügyi központ honlapján
 • Budapest XXI. Kerület – Csepel Kerület honlapja: www.csepel.hu
 • Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

A megbízással, illetve a pályázók személyes meghallgatásával kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghallgatás helyszíne, napja:

A pályázók kiértesítése telefonon történik a meghallgatás napja előtt legkésőbb 5 munkanappal.

Utoljára frissítve: 2022. augusztus 01. hétfő, 12:27